Gustav Pless, Fjellfører
Telefon90274948

Fjell og Fonn drives av:

Gustav Pless


Gustav er Tindevegleder med internasjonal godkjenning (IFMGA/UIAGM/IVBV) og geolog.


Han jobber til daglig for NVE og Varsom, som vaktleder i snøskredvarslingen, observatør i Sunnmøre varslingsregion og som skredgeolog. Han jobber også som instruktør på NVE sine kurs for observatører.

Risiko ved skredkurs

Når vi ferdes i fjellet vinterstid utsetter vi oss for en rekke faremomenter. Det er viktig at vi til enhver tid har fokus på å redusere denne risikoen. Det første risikoreduserende tiltaket er at vi bruker en internasjonalt sertifisert fjellfører som har grundig utdanning i å gjenkjenne faremomenter i fjellet, og har god kjennskap til beste praksis for hvordan disse håndteres.


Hver turdag vil innledes med et ferdråd. Der vi planlegger turen basert på aktuelle forhold, gruppens forutsetninger, ønsker og ferdigheter. Vi går også gjennom faremomenter vi kan møte og risikoreduserende tiltak.


Et viktig moment for å redusere risiko er at vi til enhver tid holder gruppen samlet og opprettholder god kommunikasjon. Deltakere plikter også at til enhver tid følge beskjeder gitt av veileder. Deltakelse på kurs skjer under eget ansvar, og det er viktig at deltakere føler medansvar, og fortløpende gjør egnede tiltak for egen sikkerhet.

 

Skavler som knekker, og uoppmerksomme fall fra topper og rygger, er noe vi må være oppmerksomme på så fort vi nærmer oss slikt terreng. Føreren vil opplyse om dette, men det er også viktig at deltakere er oppmerksomme, holder god avstand til skavler, og holder gruppa samlet i slikt terreng.

 

Bratt snødekket terreng og utløpsområder under vil alltid innebære skredrisiko. Alt skredterreng skal unngås hvis ikke føreren sier det er ok. Føreren vil legge inn betydelig sikkerhetsmargin på sine skredfarevurderinger, men det vil alltid finnes en restrisiko for at det går skred i slikt terreng. Enhver deltaker står fritt til å si at de ikke ønsker å ta denne risikoen, og at all ferdsel skal skje utenfor snøskredterreng. Ved ferdsel i skredterreng er det viktig å opprettholde god kommunikasjon. Dette er særlig viktig ved mye vær.

 

Ved hardt føre er det fare for utglidning hvis vi beveger oss i bratt terreng. Særlig ved bruk av skarejern eller stegjern. Dette vil alltid bli tatt med i vurderingen. Vi skal alltid være bevisst på hva vi har under oss, og hva konsekvensen av en utglidning vil være. Deltakernes evne og ferdigheter til å bevege seg trygt er også et viktig risikoreduserende tiltak som vil bli vurdert av føreren.

 

Fall kan også skje ved mykere føre og skader kan oppstå av skjulte steiner, kutt fra stålkanter, vridninger i knær etc. Føreren har alltid med seg førstehjelp, vindsekk og varmejakke, i tillegg til egnet kommunikasjonsutstyr (nødpeilesender hvis det ikke er dekning for telefon). Det er anbefalt at deltakere også tar med seg førstehjelp, vindsekk og varmejakke. I tillegg anbefaler vi bruk av hjelm ved skikjøring.

Hvis det ikke er flyvevær skal dette tas med i betraktning. Eventuell redning vil da ta lang tid. Det skal vurderes å ta med liggeunderlag eller annet utstyr som en skadet kan ligge på når de venter på redning. Det skal også legges inn ekstra sikkerhetsmargin i alt vi gjør for å redusere risikoen for skader.

 

I fjellet er vær alltid en viktig faktor. Turer skal planlegges slik at de er egnet for dagens vær og skredforhold. Begrenset sikt gjør navigasjon vanskeligere. Det skal til enhver tid vurderes hvis forholdene er egnet for gruppens ferdigheter og det vi ønsker å gjennomføre. Det er også viktig at vurdere hva som vil skje hvis en deltakere skader seg slik været er, eller vil bli. Føreren skal ha med seg egnet navigasjonsutstyr for forholdene (kart, kompass, GPS, telefon etc.).

 

Ved ferdsel på bre skal alle deltakere ha klatresele på seg og føreren har redningsutstyr med seg. Det kan også bli nødvendig å ferdes i taulag. Ved ferdsel i eksponert terreng skal tau vurderes. Dette vil bli behandlet i en separat risikoevaluering.

 

I tillegg kommer medisinske forhold til deltakere, som kan skape faresituasjoner i fjellet. Hvis det er deltakere som har sykdommer, som føreren kan ha bruk for å kjenne til, skal de informere føreren om dette. All slik informasjon vil selvfølgelig bli behandlet konfidensielt.